Ustalenie osoby kierującej samochodem, czy były zapięte pasy bezpieczeństwa

Tego typu ustalenia muszą być przeprowadzane najnowszymi i aktualnymi technikami, ponieważ tak mówią wymogi prawa podane m.in. w Wyroku Sądu Najwyższego, sygn. akt V CSK 479/14 z dnia 29 maja 2015 r. Tych analiz nie można zastępować poglądami, czy też założeniami, niemającymi oparcia w rzeczowym materiale dowodowym jak fachowych badaniach ustalających faktyczny stan techniczny samochodu. W tym miejscu nie potrafię zrozumieć jak na ten temat i to nawet na sali Sądowej wypowiadają się biegli, którzy wymaganą specjalistyczną wiedzę mylą z faktem wpisu na listę biegłych sądowych, m.in. wypowiadając się na temat możliwości aktualnej wersji programu PC Crash w sytuacji, gdy nie posiadają na temat tego programu nawet elementarnej wiedzy. Chyba, dlatego, że Sąd w Polsce nie zadaje im elementarnego pytania tak jak jest to w USA o podstawę takiej wiedzy. Te ustalenia powinny być prowadzone wspólnie z medykiem. Podstawowym badaniem, które powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wypadku to udokumentowanie śladów pozostawionych przez pasy na ubraniu oraz ciele wszystkich osób znajdujących się w samochodzie. Następne badanie to ustalenie postury osoby za kierownicą za pomocą specjalistycznych badań pasa uzbrojonym okiem. Tą metodę można zastosować również dla pasażerów w samochodzie. Kolejne bardzo istotne badanie to specjalistyczne badanie pasów bezpieczeństwa oraz poduszek. A więc należy ustalić czy pasy bezpieczeństwa jak również poduszki zadziałały prawidłowo, oraz czy zamiast sprawnych pasów bezpieczeństwa jak również poduszek nie znajdowały się oporniki. Pasy bezpieczeństwa są elementami jednorazowymi tzn., że po każdym istotnym przeciążeniu powinny być wymienione na nowe wolne od wad. Pas bezpieczeństwa po przekroczeniu założone j konstrukcyjnie siły musi się samoczynnie rozpiąć. Właśnie podczas specjalistycznego badania kompletnego pasa bezpieczeństwa specjalista ustali czy pas bezpieczeństwa się samoczynnie rozpiął, czy był zapięty jak również czy uczestniczył poprzednio w tego typu zdarzeniach. Brak tego badania nie pozwala wykluczyć, że prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa rozepnie się samoczynnie przy działaniu znacznie mniejszej siły jak wymagana do rozpięcia a przyczyną może być, że pasy uczestniczyły w poprzednim zdarzeniu. Dlatego absurdem jest stwierdzenie, że pasy nie mogły się rozpiąć samoczynnie w sytuacji, gdy nie zechciano wykonać specjalistycznego badania kompletnych pasów bezpieczeństwa w tym zamków. Takie absurdy zdarza mi się czytać w opiniach osób wpisanych na listę biegłych sądowych, gdzie w aktach sprawy brak jest specjalistycznego badania kompletnych pasów bezpieczeństwa, biegły nie ustala poprzez przeprowadzoną symulacje biomechaniczną działających sił a stawia kategoryczne wnioski. Czy jest to naruszenie art.233 K.K. to pytanie dla prawników. Kolejna analiza to przeprowadzona z pomocą programu PC Crash w wersji 14.0 symulacja biomechaniczna przemieszczania osób w samochodzie w wersjach z zapiętymi i niezapiętymi pasami. Wynikiem symulacji biomechanicznej przemieszczania osób jest film z przemieszczania osób w samochodzie oraz dane o wartości sił działających na poszczególne osoby w tym na pasy bezpieczeństwa. Podstawą biomechanicznej symulacji przemieszczania osób jest prawidłowo przeprowadzona symulacja dynamiczna przebiegu wypadku za pomocą programu PC Crash 14. 0. Niezwykle istotnymi informacjami są dane zawarte w EDR, CAN, CAN FD które są podstawą dokładnego odtworzenia symulacji dynamicznej przebiegu wypadku a zarazem poprawnej symulacji biomechanicznej przebiegu wypadku. Symulacje biomechaniczne możemy przeprowadzać w wersji osoby zapiętej w pasy bezpieczeństwa oraz osoby niezapiętej w pasy bezpieczeństwa. Biegły medyk na podstawie przeprowadzonych symulacji biomechanicznych oraz obrażeń ciał osób znajdujących się w samochodzie ustala osobę kierującą samochodem. Poniżej przykłady plus filmy.

Poniżej przykład z użyciem specjalistycznych sylwetek pojazdów w tym ciężarówki