Sprawa cywilna

W tym przypadku opinia na zlecenie strony jest merytorycznym stanowiskiem strony. Biuro wydaje opinie na zlecenie osób fizycznych, pełnomocników stron, firm. Zakres wydawanych ekspertyz jest zgodny z posiadanym zakresem biegłego. Ekspertyzy są wydawane zgodnie z wymogami aktualnego prawa, a więc najnowszymi metodami. Jest to merytoryczna analiza rzeczowego materiału dowodowego wraz z uzupełnieniem materiału dowodowego. W tym merytoryczne ustosunkowanie się do wydanych w danej sprawie ekspertyz. Dzisiaj w Polsce w sprawach cywilnych zbyt często Sąd dopuszcza jak dowód nieoryginalny nośnik cyfrowy, przerobiony w nieznany sposób jak również ekspertyzy Ubezpieczyciela zawierające nieprawdziwe dane. Taka możliwość istnieje, ponieważ często nie jest przestrzegana procedura, która wymaga, aby ekspertyza zawierająca dane odczytane z elektroniki posiadała pełne wydruki raportów podane przez dane urządzenie diagnostyczne. Dlatego zdarza się, że taka ekspertyza Ubezpieczyciela, do której można w Polsce wpisać, co się chce zawiera dane nieprawdziwe mające być dowodem, że takie zdarzenie nie miało miejsca, dla przykładu dwie sprawy opiniowane w różnych Sądach Okręgowych:

  1. Jako rażący przykład można podać sprawę gdzie w tabelkach oceny technicznej podano nieprawdziwe dane. Podano przebieg samochodu MERCEDES-BENZ E KLASA CABRIO jako 7845 km natomiast kody błędów w tabelkach, które wg autorów opinii potwierdzały, że dane zdarzenie nie miało miejsca, wystąpiły przy przebiegu 1 048 560 km, a więc przy średnim miesięcznym przebiegu samochodu 43 700 km. W tej sprawie Prokuratura umorzyła Postępowanie przeciwko kierującej ale nie zechciała wszcząć sprawy przeciwko osobom dopuszczającym się tak rażących stwierdzeń nieprawdy.
  2. Kolejny rażący przykład to sprawa gdzie w tabelkach oceny technicznej podano nieprawdziwe dane z elektroniki samochodu osobowego marki PORSCHE Cayenne które wg autorów opinii potwierdzały, że dane zdarzenie nie miało miejsca. Podano, że dane te odczytano za pomocą urządzenia diagnostycznego VCDS. Problem w tym, że urządzenie diagnostyczne VCDS nie obsługuje tego samochodu i tych danych nie można było odczytać za pomocą VCDS, co ustaliłem podczas badania tego samochodu w obecności stron. W tym przypadku istotny był fakt, że pomimo upływu czasu właściciel nie podjął się naprawy samochodu. A więc miałem możliwość wykonania badania samochodu w stanie uszkodzonym.

Podobne nieprawdziwe informację można spotkać w opinii wydanej na zlecenie Sądu przez biegłego. Zdarza się, że w zakresie analizy czy dane zdarzenie miało miejsce gdzie istotne dane są zawarte w elektronice pojazdu, biegły powołany przez Sąd myli (mam nadzieję) specjalistyczną wiedzę z faktem, że jest wpisany na listę biegłych sądowych. Dlatego powinno się wymagać od organu procesowego, aby powołał biegłego posiadającego specjalistyczną wiedzę która m.in. będzie wynikać jednoznacznie z zakresu podanego na liście danego Prezesa Sądu Okręgowego a nie tylko ogólnie.. W tym miejscu można zadać pytanie, dlaczego osoba niewykonująca samodzielnie odczytów z diagnostyki pojazdów, niedysponująca wymaganym sprzętem diagnostycznym oraz wymaganym oprogramowaniem podejmuje się wydania tego typu opinii, bo i skąd ma posiadać wymaganą specjalistyczną i to aktualną wiedzę i dlaczego Sądy w Polsce dopuszczają do opiniowania tego typu spraw takie osoby. Dzisiaj szczególnie w sprawach odszkodowanie komunikacyjne pomimo braku obowiązku w praktyce niezwykle istotne jest fachowe i rzetelne zabezpieczenie rzeczowego materiału dowodowego, szczególnie biorąc pod uwagę, niektóre działania firm Ubezpieczeniowych. Zgadzam się ze stanowiskiem niektórych prawników, aby nie wykonywać żadnych czynności przy pojeździe do momentu decyzji o pełnym i faktycznym zakresie odszkodowania. W przypadku braku pozytywnej decyzji o przyznaniu odszkodowania zlecić sprawę do zaopiniowania specjaliście z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych wykonującemu ekspertyzy w oparciu o dane odczytane z elektroniki samochodu będącym biegłym sądowym w zakresie odczytów danych zapisanych przez elektronikę samochodu który to posiada specjalistyczne oprogramowanie PC Crash w wersji 14 , specjalistyczny sprzęt diagnostyczny jak również sprzęt do odczytu EDR – CANplus, CDR900 itp..