Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Sprawa karna oraz cywilna
SPRAWA KARNA
W zależności od potrzeby Biuro:

         • sporządza pisemną opinię m.in. w oparciu o uzupełniony materiał dowodowy. W procesie karnym jest to poza procesowa opinia biegłego w procesie cywilnym jest to stanowisko me-rytoryczne strony.

         • uzupełnia materiał dowodowy, testy zderzeniowe, pomiary miejsca zdarzenia ( m.in. w 3D) , odczyty i interpretacja danych z EDR, CAN, CAN FD, ODR, ECU itp.

SPRAWA CYWILNA
W zależności od potrzeby Biuro:

         • sporządza pisemną opinię. Sporządzona przez BIURO pisemna opinia jest zgodnie z prawem stanowiskiem merytorycznym zleceniodawcy. W tym przypadku zleceniodawca we wniosku o powołanie biegłego może zażądać, aby biegły w przypadku, gdy nie zgadza się ze stanowiskiem merytorycznym przedstawionym w wydanej opinii ustosunkował się w sposób merytoryczny metodami nowszymi lub co najmniej takimi samymi jak stanowisko merytoryczne a więc na dzisiaj np. sporządził to merytoryczne uzasadnienie w oparciu o program PC CRASH w wersji 13.0 przy wykorzystaniu testów zderzeniowych. Biuro dysponuję bazami testów zderzeniowych oraz praktycznie posiada dostęp do większości baz testów zderzeniowych na świecie.

         • uzupełnia materiał dowodowy zgodnie z zasadą kontradyktoryjności a więc na korzyść zle-ceniodawcy m.in. odczyty danych z elektroniki samochodów, pomiary miejsca zdarzenia w razie potrzeby skan 3D itp.

Znaczenie opinii prywatnej w procesie karnym- jak ją wykorzystać o tym mówi prawo podane w licznej literatura m.in. poniżej

PRAGRAF NA DRODZE 6/ 2003 Wydawnictwo IES Kraków strony 26 do 35 Lech K. Paprzycki '' Pozaprocesowa opinia biegłego''

str 26 " Wydawać by się mogło, że problematyka wartości dowodowej pozaprocesowej opinii biegłego, wobec powszechnie aprobowanego stanowiska doktryny i stanowczych wypowiedzi Sądu Najwyższego, nie powinna budzić już żadnych wątpliwości. Tymczasem okazało się, że w przedstawianej tu sprawie, interesującej także wobec rozstrzyganej w niej kwestii odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku, w którym śmierć poniósł nietrzeźwy i nieprawidłowo przekraczający jezdnię pieszy, dopiero Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku kasacyjnego musiał przypomnieć (zresztą nie wiadomo, który już raz) co należy zrobić wówczas, gdy opinia biegłego jest niepełna lub niejasna, a także to, jakie czynności procesowe powinien wykonać organ procesowy (prokurator, policjant prowadzący dochodzenie, a przede wszystkim sąd), gdy w sprawie pojawi się „prywatna” opinia biegłego.''

strona 32 '' Jednocześnie zwrócił SN uwagę, że pojawienie się w postępowaniu karnym tego rodzaju dokumentu, sporządzonego przez osobę posiadającą wiadomości specjalne w zakresie ruchu drogowego i techniki jazdy, nie jest obojętne. W ten bowiem sposób organ procesowy uzyskuje informacje, pochodzące od osoby posiadającej niekwestionowane kwalifikacje, że możliwe są ustalenia i oceny odmienne od dokonanych przez biegłego. Sąd Najwyższy wskazał na szereg tego rodzaju okoliczności, istotnych w tej sprawie dla jej rozstrzygnięcia. Może to świadczyć o tym, że wydana w sprawie opinia jest błędna, niepełna albo co najmniej niejasna w rozumieniu art. 201 k.p.k. To z kolei wymaga wyjaśnienia. Nie może być uznane za wystarczające ustosunkowanie się biegłego do ustaleń i ocen zawartych w tego rodzaju dokumencie.''

PRAGRAF NA DRODZE 06/2003 Wydawnictwo IES Kraków strony 5 do 8 Lech K. Paprzycki '' Prywatna opinia biegłego w sprawie o wypadek drogowy''

str.5 '' Problematyka pozaprocesowej opinii specjalistycznej, jak się wydawało, nie powinna, także w praktyce, budzić żadnej wątpliwości. Okazuje się jednak, że zarówno orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym przedmiocie, jak i obszerna literatura tego dotycząca, jest po prostu nieznana, albo, co już świadczyć by mogło wręcz o nierzetelności zawodowej, świadomie pomijana przez autorów apelacji i kasacji, sporządzanych w postępowaniu karnym.''

str.6 ''Nie znaczy to jednak, że pojawienie się w procesie karnym opinii prywatnej, jest dla tego postępowania obojętne. Sytuacja jest prosta i oczywista, gdy strona, przedstawiając opinię prywatną, jednocześnie składa wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego – autora takiej opinii, ale już w trybie określonym w rozdziale 22 k.p.k. Wówczas zastosowanie będą miały reguły określone w art. 193 i następnych k.p.k. i problem ten może zostać rozwiązany w sposób zadawalający zainteresowaną stronę procesową, z oczywistym pożytkiem dla prawidłowego przebiegu postępowania karnego. Nieco inaczej rzecz się przedstawia, gdy nie zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, w trybie powyżej wskazanym (art. 193 i nast. k.p.k.). Zainteresowana strona ma prawo powoływać się na wszelkiego rodzaju okoliczności, wynikające – w jej ocenie – z każdego racjonalnego źródła. Nie znaczy to jeszcze, że organ procesowy (sąd, prokurator), w takiej sytuacji procesowej, może podzielić stanowisko strony, z powoływaniem się na taką opinię prywatną. Nie może jednak tego rodzaju zdarzenia procesowego zignorować, przyjmując, zresztą słusznie, że nowego dowodu, z procesowego punktu widzenia, nie ma. W takiej jak tu sytuacji nie można zapomnieć o tym, że ustawodawca, określając w art. 2 k.p.k. cele postępowania karnego stwierdził wyraźnie, że podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. Natomiast w art. 4 k.p.k. ustanowiony został, po stronie organów prowadzących postępowanie karne, obowiązek badania i uwzględniania okoliczności zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. I w końcu, unormowanie art. 366 § 1 k.p.k., stanowi, że obowiązkiem przewodniczącego składu orzekającego na rozprawie jest wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Jeżeli uwzględni się tylko te unormowania k.p.k., to nie może budzić żadnych wątpliwości konsekwentne stanowisko Sądu Najwyższego, aprobowane powszechnie w piśmiennictwie prawniczym, że organ procesowy, w takiej sytuacji, nie może być obojętny.''

str.7 '''Natomiast w sytuacji, gdy organ procesowy dojdzie do przekonania, iż opinia prywatna uzasadnia potrzebę uwzględnienia w postępowaniu karnym dalszych okoliczności, to tryb dalszego postępowania może być trojaki.

         • jeżeli są to okoliczności, na które dotychczas nie zwrócono uwagi, choć już w postępowaniu zostały ujawnione (np. wynikają one z zeznań przesłuchanych świadków), to trzeba po prostu te okoliczności rozważyć.

         • gdy opinia prywatna wskazuje dowody dotyczące okoliczności istotnych w sprawie, trzeba rozważyć potrzebę przeprowadzenia tych dowodów z urzędu.

         • natomiast wtedy (i tylko wtedy), gdy treść takiej opinii będzie wskazywać na potrzebę uzyskania wiadomości specjalnych (art. 193 § 1 k.p.k.), trzeba będzie rozważyć sposób skorzystania z opinii biegłego. ''